پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دار

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان قم
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: قمصر کاشان اهداف مورد نظر: پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دار

توضیحات

نام منطقه: قمصر کاشان اهداف مورد نظر: پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دار تاریخ انجام عملیات: 11/4/1362 تا 18/4 1362 موقعیت جغرافیایى: 9 کیلومترى شمال غرب قمصر در منطقه معدن متروکه لاجورد روش و دستگاه اندازه گیرى: IP و مغناطیس نتایج بدست آمده از عملیات: رگه مینرا لیزه هادى با شدت دو تا 5 برابر زمینه مشخص گردید و پیشنهاد شد تا پس از بررسى وضعیت تونلها و کارهاى قدیمى و نقاط ژئوفیزیکى نسبت به آنها تونل به سمت شمال ادامه یابد. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: قم