مطالعه ژئوفیزیکى

گروه ژئوفیزیک
استان مازندران
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: نکا- حسن کیف - زیاران اهداف مورد نظر: مطالعات زمین شناسى مهندسى و ژئوفیزیک مربوط به زیر بناى تعدادى از برجهاى خط فشار قوى کیلو وات

توضیحات

نام منطقه: نکا- حسن کیف - زیاران اهداف مورد نظر: مطالعات زمین شناسى مهندسى و ژئوفیزیک مربوط به زیر بناى تعدادى از برجهاى خط فشار قوى 400 کیلو ولت تاریخ انجام عملیات: مرداد 1362 موقعیت جغرافیایى: 23 برج در منطقه آمل - 16 برج در مناطق میچکا پورودشت نزیر سنگسر هزارچم در منطقه چالوس و 20 برج در منطقه طالقان روش و دستگاه اندازه گیرى: روش لرزه اى نتایج بدست آمده از عملیات: از بین 58 برج فشار قوى 4 برج داراى وضعیت حساس شناخته شد که بنا براین گردید که عملیات ترمیم و جابجایى صورت گیرد تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: مازندران