جستجوى مس

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان شمالى , کرمان
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: پلنگى در استان کرمان اهداف مورد نظر: جستجوى مس تاریخ انجام عملیات: 1 اکتبر تا 11 نوامبر 1968 موقعیت جغرافیایى: 40 کیلومترى

توضیحات

نام منطقه: پلنگى در استان کرمان اهداف مورد نظر: جستجوى مس تاریخ انجام عملیات: 1 اکتبر تا 11 نوامبر 1968 موقعیت جغرافیایى: 40 کیلومترى جنوب غربى رفسنجان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و S.P نتایج بدست آمده از عملیات: آنومالى SP مشاهده نشد که این بدلیل عدم پیوستگى کانى سازى مس مى تواند باشد اما نتایج حفارى دو گمانه در محدوده وتطبیق آن با نقشه مقاومت سنجى نشان دهنده مفید بودن این روش است. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: خراسان شمالى کرمان