اکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: مسکنى و تالمسى اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: از14تا20نوامبر 1967روشS.P ؛ از 5 تا 26 دسامبر 1968روشI.P

توضیحات

نام منطقه: مسکنى و تالمسى اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: از14تا20نوامبر 1967روشS.P ؛ از 5 تا 26 دسامبر 1968روشI.P ؛ از16تا11فوریه 1969ادامه عملیات I.P و روش رادیومترى . موقعیت جغرافیایى: محدوده انارک واقع در استان یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: روش S.P با استفاده از پتانسیومتر فرا نسوى . مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه SEIGEL MARK VI نتایج بدست آمده از عملیات: بعلت اینکه کانسار ازنوع سولفورى پراکنده میباشد روش S.P جواب نداده است.کنتورهاى رادیومترى وI.P تقریبا بر هم منطبق بوده است.مقاومت ویژه بخوبى کنتاکت ها را مشخص کرده است. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس

کلید واژه ها: یزد