ردیابى زندانهاى زیرزمینى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان تهران
نویسنده ایرانمنش
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: تهران - زندان اوین اهداف مورد نظر: ردیابى زندانهاى زیرزمینى تاریخ انجام عملیات: فروردین 1358

توضیحات

نام منطقه: تهران - زندان اوین اهداف مورد نظر: ردیابى زندانهاى زیرزمینى تاریخ انجام عملیات: فروردین 1358 موقعیت جغرافیایى: شمالغرب شهر تهران ؛ منطقه اوین روش و دستگاه اندازه گیرى: چهار روش ثقل سنجى ؛ مغناطیس سنجى؛ لرزه نگارى ومقا ومت ویژه بطور سیستماتیک در محل صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج بررسى ها نشان داده است که هیچگونه زندان زیر زمینى در محدوده وجود ندارد. تهیه کنندگان: م.ایرانمنش

کلید واژه ها: تهران