اکتشاف مس

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده یوسفى و کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۵

خلاصه توضیحات

نام منطقه: خوت اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 11تا31 دسامبر 1967 موقعیت جغرافیایى: 85 کیلومترى جنوبغربى یزد

توضیحات

نام منطقه: خوت اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 11تا31 دسامبر 1967 موقعیت جغرافیایى: 85 کیلومترى جنوبغربى یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: S.P با استفاده از پتانسیو متر نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج بیانگر وجود انومالیهاى معین از سولفور مس میباشد که بیشتر آنها جهت شمال ـ جنوبى داشته واز حفاریهاى قبلى فاصله نشان میدهد. با این حال این روش بتنهایى نمیتواند معرف وجود توده سولفور مس باشد وممکن است یک توده پیریتى ویا شیست گرافیتى باشد. تهیه کنندگان: ا.یوسفى ـ ج.کیمیا قلم .

کلید واژه ها: یزد