جستجوى مس

گروه ژئوفیزیک
استان کرمان
نویسنده یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۷

خلاصه توضیحات

نام منطقه: یخاب ؛ گرگاب ؛ کالى کافى ؛ باغ قرق ؛ چاه خربزه اهداف مورد نظر: جستجوى مس تاریخ انجام عملیات: اواخر نوامبر 1978

توضیحات

نام منطقه: یخاب ؛ گرگاب ؛ کالى کافى ؛ باغ قرق ؛ چاه خربزه اهداف مورد نظر: جستجوى مس تاریخ انجام عملیات: اواخر نوامبر 1978تا نوامبر 1979 موقعیت جغرافیایى: غرب شهرستان رفسنجان در استان کرمان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه وIP با استفاده از دستگاه Scintrex نتایج بدست آمده از عملیات: در یخاب هیچگونه حفارى پیشنهاد نگردید.در گرگاب وکالى کافى اثار مینرالیزاسیون مشاهده گردید.در دو محدوده باغ قرق وچاه خربزه نیز نا هنجارى مشخصى مشاهده نگردید. تهیه کنندگان: ا.یوسفى

کلید واژه ها: کرمان