گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف کانى هاى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىاصفهان
بررسى کانسارهاى آهن و منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
پیگیرى توده هاى منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دارژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىقم
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس
تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلشژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان شمالى
بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىمرکزى
اکتشاف کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى سازى سولفید هاى مس.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
مطالعات آب شناسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان
شناسائى پتانسیل هاى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد,خراسان شمالى
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد