گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
شناسائى پتانسیل هاى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد,خراسان شمالى
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
مطالعات آب شناسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان
بررسى کانى سازى سولفید هاى مس.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
اکتشاف کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىمرکزى
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان شمالى
در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلشژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس
اکتشاف مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دارژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىقم
پیگیرى توده هاى منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى کانسارهاى آهن و منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف کانى هاى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىاصفهان