گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
مطالعه کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىآذربایجان شرقی
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان رضوى
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموانژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کردستان,بوشهر
بررسى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان رضوى,تهران
بررسى کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىکرمان
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس,تهران
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
عملیات اکتشافى ژئوفیزیکژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان شمالى,آذربایجان شرقی
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کرمانشاه,کرمان
اکتشاف کانى سازى سولفیدى ( طلا )ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشیدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىبوشهر
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفونژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد