گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىمرکزى
بررسى کانسارهاى آهن و منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
پیگیرى توده هاى منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دارژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىقم
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس
تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلشژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان شمالى
اکتشاف کانى هاى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىاصفهان
اکتشاف کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى سازى سولفید هاى مس.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
مطالعات آب شناسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان
شناسائى پتانسیل هاى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد,خراسان شمالى