گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى سازى سولفید هاى مس.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىکرمان
بررسى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىمرکزى
بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموانژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کردستان,بوشهر
پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس
پیگیرى توده هاى منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دارژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىقم
تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشیدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىبوشهر
در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلشژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
شناسائى پتانسیل هاى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد,خراسان شمالى
عملیات اکتشافى ژئوفیزیکژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
مطالعات آب شناسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان
مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان شمالى,آذربایجان شرقی
مطالعه کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىآذربایجان شرقی