گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفونژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کرمانشاه,کرمان
اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان شمالى
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان
اکتشاف کانى سازى سولفیدى ( طلا )ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف کانى هاى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىاصفهان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان رضوى
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان رضوى,تهران
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس,تهران
بررسى کانسارهاى آهن و منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد