گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
تعیین محل مناسب براى حفر چاه آبژئوفیزیکروش لرزه نگارىتهران
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش لرزه نگارىهمدان,خراسان شمالى,تهران