گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
بررسى ذخایر آنتیموان در ایران و جهانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
برگه تیژ تیژهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
برگه حناسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
پاریزسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
تکابسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چاپان (ایرانخواه)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
رفسنجان(۱)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىکرمان
زون ۲ ۱:۲۵۰.۰۰۰اکتشافى طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
زون اسفندقه- دولت آبادسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون بافق_ پشت بادامسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىیزد
زون چالوس گرگانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىمازندران,گلستان
زون خوى- اشنوبهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان غربى
زون میانهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
گزارش بازدید معادن طلاسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد