گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ورقه یکصد هزارم ورچهدورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم دلیجان ومحلاتدورسنجیشناسایى مواد معدنىمرکزى
ورقه یکصد هزارم شازنددورسنجیشناسایى مواد معدنىمرکزى
ورقه یکصد هزارم جواهردهدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان شرقی
ورقه یکصد هزارم ایرانشهر وسربازدورسنجیشناسایى مواد معدنىسیستان و بلوچستان
ورقه یکصد هزار گلپایگاندورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزارتسوج،ماکو،قره ضیاء الدین وسیه چشمهدورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم خیردورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزار اسفوردى بافقدورسنجیشناسایى مواد معدنىیزد
ورقه یکصد هزار دامغاندورسنجیشناسایى مواد معدنىسمنان
ورقه یکصد هزارم خواجه ومرند ، تبریزدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان شرقی
ورقه یکصد هزارم خضر آبا ده شیردورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصدهزار تکابدورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزار گرگاندورسنجیشناسایى مواد معدنىگلستان
پروژه ارومیه – دختر ورقه پاریزدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان غربى
در محدوده ساوه- رزندورسنجیشناسایى مواد معدنىهمدان,مرکزى
ورقه یکصد هزارشاهین دژدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان غربى