گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زمینلرزه ۱۷ آبان ۹۸ تَرک – آذربایجان‌شرقی-مقدماتیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختآذربایجان شرقی
زمینلرزه ۱۷ آبان ۹۸ منطقه ترکمنچای-مقدماتیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختآذربایجان غربى
زمین‌لرزه ۱۷ تیر ۹۸ مسجد سلیمان-خوزستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختخوزستان
زمینلرزه ۲۶ اسفند ۹۸رویدر-هرمزگانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختهرمزگان
زمین‌لرزه ۲۷ بهمن ۹۸ لافت–هرمزگان-مقدماتیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختهرمزگان
زمینلرزه ۴ اسفند ۹۸ قطور-آذربایجان‌غربیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختآذربایجان غربى
گزارش زمین لرزه ۱۴خرداد ماه۱۳۹۹ -صالح آباد – استان ایلامزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختایلام
گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختلرستان
گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهرانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختتهران
گزارش زمین لرزه ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچسارانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختکهکیلوییه
گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهرانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختتهران
گزارش زمین لرزه خلیلی فارس ۲۰ خردادزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختفارس
گزارش مقدماتی زمین لرزه دوگنبدان کهگیلویه ۴ خردادزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختکهکیلوییه