گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زون بافق_ پشت بادامسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىیزد
کاشانسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسایر موارد
نقشه زمین شناسى استان مرکزىسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
گزارش شاهین دژ ۱:۱۰۰.۰۰۰سامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهآذربایجان غربى
گزارش طرق ۱:۱۰۰.۰۰۰سامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
گزارش رفسنجان I ۱:۱۰۰.۰۰۰سامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهکرمان
گزارش چاپان ۱:۱۰۰.۰۰۰سامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
نقشه سایزموتکتونیک جهانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
حسین آباد کالپوش (شمال شرق سمنان)سامانه اطلاعات مکانیپهنه بندى خطرسمنان
بررسى ذخایر آنتیموان در ایران و جهانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
نقشه پراکندگى مواد معدنى استان مرکزىسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
گزارش کنفرانس Digital earth ۲۰۰۱سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
گزارش بازدید معادن طلاسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
پاریزسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چاپان (ایرانخواه)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد