گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
استان مرکزىسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
زون میامىسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
ورقه عباس آبادسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
ورقه قطورسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
استان کرمانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهکرمان
رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى جبال بارزسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى کامیارانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
نقشه پراکندگى مواد معدنى استان مرکزىسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
نقشه زمین شناسى استان مرکزىسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
ترجمه کتابسامانه اطلاعات مکانیآموزشبوشهر
جزوه آموزشىسامانه اطلاعات مکانیآموزشسایر موارد
ورقه جبال بارزسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
سقزسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسایر موارد
گزارش طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایى سازمان زمین شناسىسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسایر موارد
زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
پاریزسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چاپان (ایرانخواه)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ نگیسانسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد