گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
تکابسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
جزوه آموزشىسامانه اطلاعات مکانیآموزشسایر موارد
چاپان (ایرانخواه)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
حسین آباد کالپوش (شمال شرق سمنان)سامانه اطلاعات مکانیپهنه بندى خطرسمنان
رفسنجان(۱)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىکرمان
رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى جبال بارزسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى کامیارانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
زون ۲ ۱:۲۵۰.۰۰۰اکتشافى طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
زون اسفندقه- دولت آبادسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون بافق پشت بادامسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشیزد
زون بافق_ پشت بادامسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىیزد
زون چالوس گرگانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىمازندران,گلستان
زون خوى- اشنوبهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان غربى
زون طارمسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشزنجان
زون فردوس-خوسفسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشخراسان جنوبى
زون مریوان مهابادسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشآذربایجان غربى
زون میامىسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد