گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۷۳ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زون چالوس گرگانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىمازندران,گلستان
گزارش ماه نشان ۱:۱۰۰.۰۰۰سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
برگه تیژ تیژهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون خوى- اشنوبهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان غربى
برگه فرومدسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه حناسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون اسفندقه- دولت آبادسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
تست۱۱dasdaسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,چهارمحال
زون فردوس-خوسفسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشخراسان جنوبى
نگاهى به وضعیت اکتشاف طلا در ایرانسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
ورقه تخت سلیمانسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
زون طارمسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشزنجان
ورقه چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد