گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواه ای و ژئوفیزیک هوائی بررسیهای دورسنجی در محدوده ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ باشتیندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىخراسان رضوى
بررسیهای دور سنجی در محدوده ۱:۱۰۰۰۰۰کیاسردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىمازندران
گزارش مقدماتی بررسیهای دورسنجی در محدوده شمالی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ بندر انزلی با نگاهی ویژه به زمین شناسی دریاییدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىگیلان
بررسی های دورسنجی در محدوده ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ گرگاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىگلستان
بررسى هاى دورسنجى در محدوده برگه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کامیاراندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمانشاه
گزارش مقدماتی مطالعات دورسنجی منطقه سقزدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکردستان
بررسى‌هاى دورسنجى به منظور شناسایی پتانسیل مواد معدنی در ورقه های خضرآباد و ده شیردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىیزد
گزارش زمین شناسی اقتصادی و دور سنجی در ورقه ۱۰۰۰۰۰: ۱ فرومد (زون داورزن- میامی)دورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسمنان
بررسى دورسنجى در محدوده زون سنندج ملایر با استفاده از داده‌هاى سنجنده ماهواره لندستدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
اولین تصویر ابر طیفى کشوردورسنجیدیگر بررسى هامازندران,گیلان,کرمان,زنجان
جابجایى سطحى زمین لرزه ۲۰۰۶ فین (جنوب ایران ) با استفاده از تصاویر رادار Envisatدورسنجیدیگر بررسى هاسایر موارد
ورقه یکصد هزار سلطانیه، زنجاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىزنجان
ورقه مشکاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
ورقه سبزواردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
ورقه یکصد ورقه شامکاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
ورقه صفى آباددورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزار جیاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
ورقه یکصد هزار بهشهردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىمازندران,کرمان
چهار گوش آبدوغىدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
ورقه هاى خوى ،دیزج ،قطور وسلماسدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىآذربایجان غربى