گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
ورقه زنجانسایرسایرزنجان
ورقه زنجاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىزنجان
زون طارماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىزنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترىژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى سفره هاى آبدار،ژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان,زنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس,زنجان
بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان,بوشهر
بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان