گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارمازندران,زنجان
گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه زنجانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارزنجان
گزارش مطالعات ژئوشیمیائى و اکتشاف نیمه تفضیلى مس على آباد موسوى (زنجان)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارزنجان
معرفی نواحی امید بخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سلطانیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارزنجان
معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارزنجان
مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,هرمزگان,مازندران,کرمان,قزوین,فارس,سمنان,زنجان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,تهران,بوشهر,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترىژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى سفره هاى آبدار،ژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان,زنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس,زنجان
بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
اکتشافات طلا و عناصر همراه درمنطقه کلوجه شمال زنجاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشزنجان
زون طارماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىزنجان
ورقه زنجاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىزنجان
زون طارمسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشزنجان