گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اسپکترومتری نشری ICPژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,گلستان,کهکیلوییه,کرمانشاه,کرمان,کردستان,قم,قزوین,فارس,سیستان و بلوچستان,سمنان,زنجان,خوزستان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,چهارمحال,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس,زنجان
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشافات طلا و عناصر همراه درمنطقه کلوجه شمال زنجاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشزنجان
اولین تصویر ابر طیفى کشوردورسنجیدیگر بررسى هامازندران,گیلان,کرمان,زنجان
بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترىژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان,بوشهر
بررسى سفره هاى آبدار،ژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان,زنجان
بررسى کانى ساز ى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
بررسى کانى ساز ى آهن.ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان,بوشهر
جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
زون ۲ ۱:۲۵۰.۰۰۰اکتشافى طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون طارمسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشزنجان
زون طارماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىزنجان
طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه زنجانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارزنجان
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارمازندران,زنجان