گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف عمومی طلادرمنطقه زاوه کوهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
طرح اکتشاف پهنه سنگاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشخراسان رضوى
بررسى زمین شناسى ـ معدنى ذخایر و نشانه‌هاى سرب و روى ناحیه طرزاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشکرمان
گزارش تلفیقی زمین شناسی اقتصادی و مطالعات دور سنجی ورقه یکصد هزارم حاجی آباد(زون اسفندقه-دولت آباد)اکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشهرمزگان
اکتشافات طلا و عناصر همراه درمنطقه کلوجه شمال زنجاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشزنجان
گزارش نهایی اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه سیاه جنگلاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسیستان و بلوچستان
پیرانشهراکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
تیرتیژاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
کامیاراناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
خواجهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
بافقاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشیزد
فسفات گزستاناکتشافات فلزیتهیه نقشهسایر موارد
ورقه یکصد هزارم کلیبراکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم چادرملواکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم مهاباداکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
ورقه اسفوردىاکتشافات فلزیبررسى کانسارزایىسایر موارد
ورقه اسفوردىاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه بانیپوپاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه بانهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشکردستان
ورقه آلوتاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد