گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف عمومی طلادرمنطقه زاوه کوهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
اکتشافات طلا و عناصر همراه درمنطقه کلوجه شمال زنجاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشزنجان
بافقاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشیزد
بررسى زمین شناسى ـ معدنى ذخایر و نشانه‌هاى سرب و روى ناحیه طرزاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشکرمان
پیرانشهراکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
تیرتیژاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
خواجهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
طرح اکتشاف پهنه سنگاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشخراسان رضوى
فسفات گزستاناکتشافات فلزیتهیه نقشهسایر موارد
کامیاراناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
گزارش تلفیقی زمین شناسی اقتصادی و مطالعات دور سنجی ورقه یکصد هزارم حاجی آباد(زون اسفندقه-دولت آباد)اکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشهرمزگان
گزارش نهایی اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه سیاه جنگلاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسیستان و بلوچستان
ورقه آلوتاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه آلوتاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه اسفوردىاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه اسفوردىاکتشافات فلزیبررسى کانسارزایىسایر موارد
ورقه بانهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشکردستان
ورقه بانیپوپاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم چادرملواکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم کلیبراکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد