گزارش ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران
ورقه یکصد هزار گرگاندورسنجیشناسایى مواد معدنىگلستان
فرآوری مقدماتی نمونه‌های حاصل از گمانه های کانسنگ سرب و روی رباط در مقیاس آزمایشگاهیسایرسایرسایر موارد
اکتشاف آبژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد
پروژه ارومیه – دختر ورقه پاریزدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان غربى
فرآوری نمونه کانسنگ بوکسیت منطقه ساری(مازندران) (پایان نامه)سایرسایرسایر موارد
اکتشاف معدن پنبه نسوز (آزبست)ژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى
در محدوده ساوه- رزندورسنجیشناسایى مواد معدنىهمدان,مرکزى
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سردشتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاربوشهر,آذربایجان غربى
پرعیارسازی نمونه کانسنگ منگنز پشاباد کامیاران (کردستان)سایرسایرسایر موارد
اکتشاف کرومیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)هرمزگان,بوشهر
برگه هاى یکصد هزارمنطقه جبال بارزدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار کیوىسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
بررسی امکان پذیری پرعیار سازی سینابر بانجان کردستانسایرسایرسایر موارد
اکتشاف کانى هاى سولفیدى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى
برگه یکصدهزار چاپاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
بررسی امکان پذیری سرب و روی محدوده حسین آباد در مقیاس آزمایشگاهی (استان اصفهان)سایرسایرسایر موارد
تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایىژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
برگه یکصد هزار فیض آباددورسنجیدیگر بررسى هاسایر موارد
فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهیسایرسایرسایر موارد