گزارش ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
برگه تسوجسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه تیژ تیژهسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
برگه چاپانسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه حلبسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه حناسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
برگه داور زنسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه رفسنجان ۱۷۷۸;سامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشکرمان
برگه سیلوانهسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه فرومدسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه قرءضیاءالدینسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
برگه هاى یکصد هزارمنطقه جبال بارزدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
برگه یکصد هزار فیض آباددورسنجیدیگر بررسى هاسایر موارد
برگه یکصدهزار چاپاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
برنامه عملیات اکتشاف ناحیه تکابسایرسایرآذربایجان غربى
بهمن سنگى روستاى آبیکار کارکن علیا استان چهارمحال و بختیارىزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىچهارمحال
پاریزسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
پالینولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسى محیط زیست
پتانسیل یابی مواد معدنی غرب سیستانسایرسایرسیستان و بلوچستان
پرعیار سازى نمونه کانسنگ آهن هپاتیتى هنسک آباده شیرازسایرسایرفارس
پرعیارسازی کانسنگ فسفات رسوبی لارسایرسایرکهکیلوییه