گزارش ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۸۰۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ورقه آلوتدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
زمینلرزه ۵ شهریور ۱۳۸۹جنوب دامغان (استان سمنان)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرسمنان
اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاتهژئوفیزیک(تنظیم نشده)بوشهر
ورقه یکصد هزار تخت سلیماندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرونسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرفارس
بررسى آبرفتهاى محدوده زمین واگذارى دماوندژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
ورقه یکصد هزار آریزو چادرملودورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرون-۲سایرسایرفارس
پیگیرى توده هاى منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
در حوزه آبریز آجى چاىدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
زمین لرزه ۵ آذرماه ۱۳۸۹ جم (استان بوشهر)سایرسایربوشهر
پیگیرى رگه کانى سازى لاجورد از طریق پیگیرى کانیهاى آهن دار و مس دارژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىقم
ورقه یکصد هزارشاهین دژدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان غربى
زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹ کنارک(ریگان،کرمان)۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرکرمان
بررسى سولفیدها و تعیین توپوگرافى آبرفتهاى زیرینژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
ورقه کاشان-کمربند ارومیه-دختردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان,آذربایجان غربى
زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹ کنارک(ریگان،کرمان)۲سایرسایرکرمان
مطالعه گسلها و شکستگیهاى موجود در ساختگاه مجتمع فولادژئوفیزیک(تنظیم نشده)هرمزگان
کمربند ارومیه-دخت- ورقه نطنزدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان,اصفهان,آذربایجان غربى
مطالعه ژئوفیزیکىژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران