گزارش ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۸۰۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ورقه چاپاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار دشت ورژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
اکتشاف تفصیلى مس و منگنزژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
کمربند ارومیه –دختر برگه حنادورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان,آذربایجان غربى
گزارش آمارى و توصیفى میکروفونستیک بر روى مغزه هاى تالاب شادگان (دشت خوزستان )سایرسایرخوزستان
جستجوى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان,خراسان شمالى
ورقه هاى خوى ،دیزج ،قطور وسلماسدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىآذربایجان غربى
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار باغاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
اکتشاف سرب وروىژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
چهار گوش آبدوغىدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار جاجرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
گزارشى از وضعیت اکتشاف مس در اطراف تسوج و مرند(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
جستجوى مس درمنطقه سونگونژئوفیزیک(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
ورقه یکصد هزار بهشهردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىمازندران,کرمان
گزارش مقدماتى اکتشاف اهن در کوه باباسایرسایرآذربایجان شرقی
بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان,بوشهر
ورقه یکصد هزار جیاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار گنبدکاووسژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد,همدان,گلستان,بوشهر
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس,زنجان
ورقه صفى آباددورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد