گزارش ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
تعیین عمق سنگ بسترـ تعیین اثر خوردگى تا عمق ۳متری۰ژئوفیزیک(تنظیم نشده)هرمزگان
تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
تعیین محل مناسب براى حفر چاه آبژئوفیزیکروش لرزه نگارىتهران
تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایىژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
تعیین موقعیت سنگ کف ، ضخامت آبرفت ،گسلهاى احتمالى در محل احداث و سطح آب زیرزمینىژئوفیزیک(تنظیم نشده)اردبیل,آذربایجان شرقی
تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشیدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىبوشهر
تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)سایرسایربوشهر
تقسیم بندى سیستماتیک در رادیولاریاسایرسایر
تکابسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
تهیه اطلس گزارش آب بهشهرسایرسایرمازندران
تهیه اطلس آب بندر انزلی همراه با گزارش آبسایرسایرگیلان
تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشتسایرسایرگیلان
تهیه نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰سایرسایرآذربایجان غربى
توانائیهاى معدنى استان خوزستانسایرسایرخوزستان
تیرتیژاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ثقثقسایرسایرآذربایجان غربى
جابجایى سطحى زمین لرزه ۲۰۰۶ فین (جنوب ایران ) با استفاده از تصاویر رادار Envisatدورسنجیدیگر بررسى هاسایر موارد
جداسازى آب شیرین و شورژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد
جزوه آموزشىسامانه اطلاعات مکانیآموزشسایر موارد