گزارش ها

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۸۰۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار شهررضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
گزارش طرح پى جوئى سرتاسرى منگنز در مناطق خوى و ماکوسایرسایر
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد
ورقه یکصد ورقه شامکاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
گزارش زمین‌شناسى ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه ( میانه )سایرسایرآذربایجان شرقی
اکتشاف رگه های سیلیسی طلا دار به روش IP,RS در منطقه ساریلار استان آذربایجان شرقیژئوفیزیک(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
ورقه سبزواردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
گزارش زمین شناسى ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه ( آستارا )سایرسایر
زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسیسایرسایرگیلان
اکتشاف مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
ورقه مشکاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
گزارش زمین‌شناسى ۰۰۰۰۰ ۱:۱ ورقه ( بستان آباد )سایرسایرآذربایجان شرقی
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس,خراسان رضوى,ایلام
ورقه یکصد هزار سلطانیه، زنجاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىزنجان
گزارش زمین‌شناسى ۰۰۰۰۰ ۱:۱ ورقه ( خلخال - رضوانشهر )سایرسایراردبیل
جستجوى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان
گزارش زمین‌شناسى ۰۰۰۰۰ ۱:۱ ورقه ( قره چمن )(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
نهشته های کواترنر جزیره خارکسایرسایرخوزستان
گزارش زمین‌شناسى ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه ( هشترود )(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی