گزارش ها

نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ورقه یکصد هزارم اشنویهاکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
ورقه یکصد هزارم خواجه ومرند ، تبریزدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان شرقی
ورقه یکصد هزارم اسفندقهاکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم ایرانشهر وسربازدورسنجیشناسایى مواد معدنىسیستان و بلوچستان
ورقه یکصد هزارم جواهردهدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان شرقی
ورقه یکصد هزارم چادرملواکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم خضر آبا ده شیردورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم خیردورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم دلیجان ومحلاتدورسنجیشناسایى مواد معدنىمرکزى
ورقه یکصد هزارم سبزواراکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم سوریاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم شازنددورسنجیشناسایى مواد معدنىمرکزى
ورقه یکصد هزارم شهر بابکاکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىکرمان
ورقه یکصد هزارم قطوراکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم کاشاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم کلیبراکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم گلپایگاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم ماکىاکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم مهاباداکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
ورقه یکصد هزارم هشتروداکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد