گزارش ها

نمایش ۸۲۱ تا ۸۲۵ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
خزر یا کاسپینسایرسایر
جابجایى سطحى زمین لرزه ۲۰۰۶ فین (جنوب ایران ) با استفاده از تصاویر رادار Envisatدورسنجیدیگر بررسى هاسایر موارد
اولین تصویر ابر طیفى کشوردورسنجیدیگر بررسى هامازندران,گیلان,کرمان,زنجان
زمین شناسی خنج(تنظیم نشده)فارس
زمین شناسی مزایجانسایرسایرفارس