گزارش ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش زمین لغزش روستاى بالازرین آباد (استان مازندران)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىمازندران
سقزسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسایر موارد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قمسایرسایرقم
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قزوینسایرسایرقزوین
گزارش مقدماتى زمین‌لغزه اردیبهشت ماه سال۱۳۸۳ جاده اوشان-فشمزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىمازندران,تهران,بوشهر
ورقه جبال بارزسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰سایرسایرزنجان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستانسایرسایرگلستان
گزارش تصویرى زمین لغزه دروازه سنگى اوشان-فشم۲۵/۱۲/۱۳۸۳زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
جزوه آموزشىسامانه اطلاعات مکانیآموزشسایر موارد
سن مطلق قاعده رویداد مغناطیسى Olduvai حداکثر ۷۵۰ هزار سال است،۱۳۶۶زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىسایر موارد
بررسی امکان فعالیت مجدد ۲۵ معدن متروک در استان تهرانسایرسایرتهران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبیسایرسایرخراسان جنوبى
گزارش زمین‌لغزه روستاى سفیدآب (استان قزوین)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرهمدان,مازندران,گیلان,کرمان,سمنان,خراسان رضوى,بوشهر,آذربایجان شرقی
ترجمه کتابسامانه اطلاعات مکانیآموزشبوشهر
سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود ۶۰۰ هزار سال است،۱۳۶۷سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرسایر موارد
مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,هرمزگان,مازندران,کرمان,قزوین,فارس,سمنان,زنجان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,تهران,بوشهر,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگانسایرسایرهرمزگان
گزارش زمین‌لغزه و آسیبهاى ساختمانى در روستاى زناسوج (استان قزوین)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرمازندران,گیلان,کرمان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,بوشهر,آذربایجان شرقی