گزارش ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه آق دربند در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان رضوى
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه شمال هوره (شهرکرد)سایرسایرچهارمحال
اکتشافات ژئوشیمیایی و کانی سنگین د رورقه ۱۰۰۰۰۰ : ۱ اسفندقهژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارکرمان
اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى با مقیاس مقدماتى در ناحیه اسفندقهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
اکتشافات طلا و عناصر همراه درمنطقه کلوجه شمال زنجاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشزنجان
اکتشافات مقدماتى افق لاتریت حیدرآباداکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىآذربایجان شرقی
اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)سایرسایراصفهان
اکشتاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه یک صدهزار کاشانژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاراصفهان
اکنشاف ژئوفیزیکى سولفاتهاى شورابه اى د رمنطقه گاوخونى اصفهان به روش گرانى سنجى و مقاومت ویژه الکتریکىژئوفیزیک(تنظیم نشده)اصفهان
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجىژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد,کرمان
اهم فعالیتهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با حادثه دلخراش زمین لرزه شهرستان بمسایرسایرکرمان
اولین تصویر ابر طیفى کشوردورسنجیدیگر بررسى هامازندران,گیلان,کرمان,زنجان
ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
ایران مرکزىسایرسایرسایر موارد
بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ایسایرسایرآذربایجان غربى
بازیابی سرب از سرباره‌های ذوب باتری‌ها (فاز آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و طراحى فلوشیتسایرسایرسایر موارد
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
بافقاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشیزد