گزارش ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زون فردوس-خوسفسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشخراسان جنوبى
گزارش سیل نکاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرمازندران
ورقه یکصد هزارم ورچهدورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار داورزنسایرسایرسایر موارد
کلیاتى در مورد ذغالسنگ و اشاره اى مختصر به گسترش آن در ایرانسایرسایر
گزارش سیل استان گلستانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىمازندران,بوشهر
ورقه یکصد هزارم دلیجان ومحلاتدورسنجیشناسایى مواد معدنىمرکزى
گزارش بررسى سالانه تغییرات چشمه آبگرم لاریجان در پى زمین لرزه‌هاى ۱۸ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۸۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرفارس,تهران
ورقه یکصد هزارم شازنددورسنجیشناسایى مواد معدنىمرکزى
اکتشافات ژئوشیمیایى در ورقه یکصدهزار اسفوردىسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد
ورقه یکصد هزارم جواهردهدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان شرقی
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى – کانى سنگین داورانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
اکتشاف کانى هاى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىاصفهان
ورقه یکصد هزارم ایرانشهر وسربازدورسنجیشناسایى مواد معدنىسیستان و بلوچستان
نواحى میدوک وزالکىدورسنجیتهیه نقشهسایر موارد
گزارشات اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار بهابادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندکژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
زون ۲ اکتشافى (شمال وشمال غرب ایران)دورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون بافق-پشت بادامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد
بررسى کانسارهاى آهن و منگنزژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد