گزارش ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون فردوس- خوسفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان جنوبى
گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهابادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارکردستان
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
فرونشست مشهدزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)خراسان رضوى
آتشفشان سهند و پدیده های زیبای زمین شناسی آن(تنظیم نشده)
مشاهدات صحرائى مناطق مینرالیزه ورقه بافت(تنظیم نشده)کرمان
گزارشى از وضعیت اکتشاف مس در اطراف تسوج و مرند(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
گزارش زمین‌شناسى ۰۰۰۰۰ ۱:۱ ورقه ( قره چمن )(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
گزارش زمین‌شناسى ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه ( هشترود )(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
گزارش زلزله اهر - ورزقان(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
زمین شناسی خنج(تنظیم نشده)فارس
پالینولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسى محیط زیست
گزارش مقدماتى زمین لغزش روستاى بالا زرین آبادزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىسایر موارد
چینه شناسى زمانى حفارى باستانشناسى شهرستان پیشوا،۱۳۶۴زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
گزارش‌‌مقدماتى گلفشان‌ مهرماه‌۱۳۸۱ خاور دریاى خزر و نگاهى به‌گلفشان‌هاى دشت ترکمن(استان‌گلستان‌)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,گیلان,گلستان,فارس,خراسان شمالى,بوشهر,اردبیل,آذربایجان شرقی
گزارش زمین لغزش روستاى بالازرین آباد (استان مازندران)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىمازندران
گزارش مقدماتى زمین‌لغزه اردیبهشت ماه سال۱۳۸۳ جاده اوشان-فشمزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىمازندران,تهران,بوشهر
گزارش تصویرى زمین لغزه دروازه سنگى اوشان-فشم۲۵/۱۲/۱۳۸۳زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
سن مطلق قاعده رویداد مغناطیسى Olduvai حداکثر ۷۵۰ هزار سال است،۱۳۶۶زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىسایر موارد