گزارش ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ورقه یکصد هزار گلپایگاندورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
اکتشاف کانیهاى سولفیدى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
ورقه یکصد هزارتسوج،ماکو،قره ضیاء الدین وسیه چشمهدورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
اکتشاف معادن مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)بوشهر
ورقه یکصد هزارم خیردورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
ورقه یکصد هزار اسفوردى بافقدورسنجیشناسایى مواد معدنىیزد
بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
ورقه یکصد هزار دامغاندورسنجیشناسایى مواد معدنىسمنان
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
بررسى ادامه توده هاى سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
ورقه یکصد هزارم خواجه ومرند ، تبریزدورسنجیشناسایى مواد معدنىآذربایجان شرقی
مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاهسایرسایرسایر موارد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
ورقه یکصد هزارم خضر آبا ده شیردورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اولسایرسایرسایر موارد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران
ورقه یکصدهزار تکابدورسنجیشناسایى مواد معدنىسایر موارد
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سرخشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارقم,خراسان رضوى,بوشهر,آذربایجان شرقی
استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهارسایرسایرسایر موارد