گزارش ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای دکتر محمد حسن خلقیزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
گزارش مقدماتی سیلاب ۵ و ۶ فروردین ۱۳۹۸ شیراززمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکسیلفارس
مطالعه گسل قطر – کازرون با استفاده از روش مغناطیس سنجى و ژئوالکتریک در منطقه کازرون استان فارسژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس
بررسى بیهنجارى هاى ژئوفیزیک هوایى با روش مغناطیس سنجى و RS و IP در منطقه رشم – استان سمنانژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندکژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
اکتشاف کانیهاى سولفیدى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف معادن مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)بوشهر
جستجوى ژئوفیزیکى آنومالیهاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى ادامه توده هاى سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران
اکتشاف آبژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد
اکتشاف معدن پنبه نسوز (آزبست)ژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى
اکتشاف کرومیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)هرمزگان,بوشهر
اکتشاف کانى هاى سولفیدى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى
تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایىژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)همدان,خراسان شمالى,تهران
مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرىژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى,بوشهر