گزارش ها

نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش زمین شناسی اقتصادی ۱:۱۰۰۰ محدوده اکتشافی قبغلوچهسایرسایرکردستان
ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ مرزن آبادسایرسایرهمدان
ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ساوهسایرسایرمرکزى
ورقه دامغانسایرسایرسمنان
ورقه قائمشهرسایرسایرسایر موارد
گزارش نقشه زمین شناسی و آلتراسیون مس کرور(زون جبال بارز)سایرسایرکرمان
زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)سایرسایرمازندران,گلستان
گزارش بازدید از معادن متروکه و معرفى نواحى امیدبخش معدنى ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ زرینسایرسایریزد
زون آران- نوبران ورقه فرمهینسایرسایرسایر موارد
زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)سایرسایرمازندران,گلستان
گزارش مناطق آذرینسایرسایرسایر موارد
بررسی فروچاله و شکاف‌های زمین دشت ایج، استان فارس (آذر ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرفارس
ورقه داورزنسایرسایرهمدان
شرح نقشه زمین شناسی ۱:۲۰۰۰۰ منطقه قهرود کاشانسایرسایراصفهان
ثقثقسایرسایرآذربایجان غربى
ورقه دیزجسایرسایرسایر موارد
گزارش پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه جنوب خلخالسایرسایراردبیل
گزارش زمین شناسی کواترنری در شرق شهر رشت (گرفم)سایرسایرگیلان
ورقه خوىسایرسایرسایر موارد
شرح نقشه زمین شناسى ۱.۲۰۰۰۰ منطقه کیشان ـ ایوند (شمال غرب اراک)سایرسایرمرکزى