گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل
زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان سمنانسایرسایرسمنان
ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ نگیسانسامانه اطلاعات مکانیمطالعه و شناسایى نواحى امیدبخشسایر موارد
چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چاپان (ایرانخواه)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
گزارش مقدماتى زمین لغزش روستاى بالا زرین آبادزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىسایر موارد
پاریزسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چینه شناسى زمانى حفارى باستانشناسى شهرستان پیشوا،۱۳۶۴زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
شرحى بر زمین لرزه ۲۱ دى ماه ۱۳۸۳ شمال گرگانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرگلستان,فارس
زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کهگیلویه و بویراحمدسایرسایرکهکیلوییه
گزارش‌‌مقدماتى گلفشان‌ مهرماه‌۱۳۸۱ خاور دریاى خزر و نگاهى به‌گلفشان‌هاى دشت ترکمن(استان‌گلستان‌)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,گیلان,گلستان,فارس,خراسان شمالى,بوشهر,اردبیل,آذربایجان شرقی
گزارش طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایى سازمان زمین شناسىسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسایر موارد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کرمانشاهسایرسایرکرمانشاه
گزارش زمین لغزش روستاى بالازرین آباد (استان مازندران)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىمازندران
سقزسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسایر موارد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قمسایرسایرقم
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قزوینسایرسایرقزوین