خدمات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
خدمات موزه علوم زمینخدمات موزه علوم زمینروابط عمومی
خدمات آزمایشگاهیخدمات آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه
ارائه خدمات آزمایشگاه‌های کانی‌شناسیخدمات آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه
ارائه خدمات آزمایشگاههای منیرالو گرافیخدمات آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاههای تجزیه شیمیاییخدمات آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه
ارائه خدمات آزمایشگاه‌های ژئوشیمیخدمات آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه
ارائه خدمات تجزیه فلزات گرانبها خدمات آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه
خدمات تولید و ارائه داده های سیستماتیک علوم زمین و اکتشاف ذخائر معدنی (انتشارات چاپی)خدمات تولید و ارائه داده های سیستماتیک علوم زمین و اکتشاف ذخائر معدنیروابط عمومی
خدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)خدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر ناحیه ایخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر فلزیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر غیرفلزیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر طلا و فلزات گرانبهاخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش ارزیابی و مطالعات فنی – اقتصادی ذخایرخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوشیمیاییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش حفاری‌های اکتشافی و نمونه برداریخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوفیزیکیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه نقشه توپوگرافی اکتشافیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوفیزیک هواییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای کانه‌آراییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف