خدمات- خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش/نقشه چینه شناسیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش/نقشه محیط های رسوبی دیرینهخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش/نقشه و مقاطع میکروسکوپی سنگ‌شناسیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی سنگ ‌نگاری (پتروگرافی)خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی دیرینه شناسی گیاهیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه زمین‌ساختخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه آب زمین‌شناسی خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله شناسیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه زمین‌شناسی زیست محیطیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه رسوب‌شناسیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه شیمی دریا و هیدروژئوشیمیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه ژئوفیزیک دریاخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی
• ارائه گزارش / نقشه ژئومورفولوژی و مورفودینامیک دریا و سواحلخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)معاونت زمین شناسی