سربوروی

مقالات

۱. نگرشی نو بر معدن سرب و روی علم کندی

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۷. محاسبه عیارحد در کانسارهای تک و چند فلزی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵