مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۱۱۲. بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرند

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۱۵. کرنش بحرانی و مچاله شوندگی توده سنگ در تونل ها

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۱۷. بررسی پروفیل تغییر شکل طولی تونل

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۱۹. بررسی شدت همگرائی در تونل انتقال آب سبزکوه

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰