مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۱۲۵. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۲۶. بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژهخط یک قطار شهری مشهد

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۳۰. بررسی سازوکار حرکت زمینلغزش

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷