مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۱۳۴. بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۳۵. بررسی های زمین شناسی و تغییرات خطوط ساحلی منطقه بندکریان

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷