مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۱۴۲. پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۴۶. پیش بینی نرخ پیشروی ماشین حفر تونل دشت ذهاب

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷